logo

Oferta dla dzieci

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają” Michael Quoist

Diagnoza

 • Psychologiczna

  Diagnoza psychologiczna ma na celu określeniu poziomu możliwości intelektualnych, predyspozycji ,uzdolnień i deficytów , które posłużą poznaniu specyfiki funkcjonowania różnych mechanizmów psychicznych dzieci. Badanie takie pozwoli

  • sprawdzić poziom inteligencji dziecka
  • dowiedzieć się, jak rozwija się dziecko
  • ustalić sposoby opieki ,stymulacji rozwoju i terapii dziecka, aby jego rozwój przebiegał jak najbardziej prawidłowo i był najlepiej dopasowany do jego potrzeb

  Badanie odbywa się w ramach trzech spotkań z psychologiem:

  • Pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z rodzicem. Trwa około godziny i jest to rozmowa, podczas której psycholog zdobywa informacje o dziecku w celu udzielenia właściwej pomocy. Stosownie do oczekiwań klienta proponowana jest określona procedura postępowania
  • Drugie spotkanie psycholog odbywa z dzieckiem (zwykle do 2 godzin)
  • Trzecie spotkanie to omówienie wyników uzyskanych w testach przez dziecko ustosunkowując się do pytań zadanych przez rodzica podczas pierwszego spotkania.
  • Na życzenie klienta może zostać sporządzona i wydana pisemna informacja zwrotna
  • Każde spotkanie psychologa z rodzicem lub dzieckiem kosztuje 100 zł– 60 min.
  • Pisemna informacja zwrotna – 100 zł
 • Pedagogiczna

  Badanie pedagogiczne ma na celu ocenę poziomu wiedzy i umiejętności dziecka w czytaniu i pisaniu lub innych umiejętności szkolnych w stosunku do wymagań programu szkolnego. Trwa 2 spotkania – jedno z rodzicami- 1 godzina ; drugie z dzieckiem – 2 godziny.

  • Podczas pierwszego spotkania z rodzicami pedagog zbiera informacje o przebiegu rozwoju dziecka od urodzenia, o efektach w uczeniu się i występujących trudnościach, motywacji i warunkach w jakich odbywała się edukacja. W diagnozie pedagogicznej bierze się także pod uwagę wszelkie wytwory i prace dziecka (zeszyty, rysunki), które należy przynieść na pierwsze spotkanie.

  Występujące deficyty rozwojowe zarówno w zakresie jednej , jak i wielu funkcji mogą stanowić przeszkodę w nauce różnych przedmiotów. W klasach początkowych przejawia się zwykle trudnościami w nauce czytania i pisania, w klasach wyższych konsekwencje tych zaburzeń stają się widoczne w nauce innych przedmiotów.

  • Pedagog za pomocą odpowiednich testów właściwych do wieku dziecka i etapu nauczania przeprowadza badanie umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz ogólnej nabytej wiedzy szkolnej. sprawdzana jest także koncentracja uwagi i tempo pracy dziecka. Zależnie od wieku dziecka badanie pedagogiczne przeprowadzane jest w sposób zindywidualizowany.
  • Jakie trudności szkolne poddajemy diagnostyce pedagogicznej ?
  • Diagnoza ryzyka wystąpienia specyficznych trudności (dysleksji, dysgrafii, dysortografii) w uczeniu się oraz dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych.
  • Ocena gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
  • Kompleksowa diagnoza psycho-pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • Diagnostyka zaburzeń rozwojowych oraz niepełnosprawności intelektualnej
  • Diagnoza pedagogiczna wchodzi w zakres kompleksowej diagnostyki psychopedagogicznej trudności szkolnych prowadzonej w naszym centrum

  Na życzenie klienta może zostać sporządzona i wydana pisemna informacja zwrotna.

  • Każde spotkanie pedagoga z rodzicem lub dzieckiem kosztuje 80 zł– 60 min.
  • Pisemna informacja zwrotna – 80 zł
 • Logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna polega na ocenie rozwoju mowy dziecka i trwa podczas dwóch spotkań z logopedą ( 2 x po 45 minut) Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami dziecka w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego rozwoju psychomotorycznego dziecka i w zależności od zgłaszanego przez rodziców problemu diagnozie dziecka w następujących etapach:

  • Obserwacja (dziecka – jego sposobu komunikowania się, chęci nawiązywania kontaktu itd.)
  • Badanie mowy – obejmuje badanie rozumienia i nadawania mowy. Logopeda stosuje tu narzędzia diagnostyczne, co pozwala na zebranie potrzebnych informacji o pacjencie. Odbywa się to przede wszystkim poprzez rozmowę z dzieckiem przy użyciu interesujących dziecko przedmiotów (obrazki, zabawki, klocki itp.)
  • Badania uzupełniające (przeprowadzane w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu), w tym np:
   • sprawności narządów artykulacyjnych i ich budowy
   • Słuchu fonematycznego
   • Pamięci słuchowej

  Na życzenie klienta może zostać sporządzona i wydana pisemna informacja zwrotna.

  • Każde spotkanie logopedy z rodzicem lub dzieckiem kosztuje 50 zł– 45 min.
  • Pisemna informacja zwrotna – 50 zł
 • Medyczna- psychiatryczna

  Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży , przeprowadzane są raz w miesiącu wg ustalonego grafiku w rejestracji Centrum. Konsultacje lekarskie prowadzone są przy współudziale specjalistów, jeśli lekarz wymaga dodatkowej obserwacji dziecka

  • Koszt wizyty u lekarza wynosi 180 zł