LOGO

STATUT RADY RODZICÓW

w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Dobre Miejsce” w Mławie

wprowadzony Uchwałą Rady Rodziców  NR 1 z dnia 31.05.2021r.

I. Postanowienia ogólne: 

1. Rada rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie przy ulicy Polnej 8a

 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola. 

3. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady działalności Rady Rodziców. 

II. Cele , zadania i kompetencje rady. 

Cele 

1. Rada jest wspólnotą ludzi dobrej woli, mających na celu rozwój przedszkola, dobro dzieci uczęszczających do przedszkola   stawiających sobie za cel formację własnej osobowości, troskę o wychowanie dzieci i ich rozwój psychiczny, duchowy oraz intelektualny,   jak i rodzin oraz podejmowanie wszelkiej  działalności wśród ogółu rodziców służącej tym celom

2. Rada obejmuje swoją działalnością całość życia przedszkolnego , niosąc pomoc w wypełnianiu misji  przedszkola, którego mottem jest        „ Miej serce i patrz w serce”.  Wytyczony cel Rada realizuje poprzez osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz zdobywanie i szerzenie wiedzy wśród ogółu społeczności przedszkola , służącej rozwojowi dziecka i kształtowaniu jego osobowości i charakteru. 

3.Rada jest gremium doradczym dyrektora przedszkola uczestniczącym  w sprawach wychowawczych i dydaktycznych  przedszkola

4. Zadania Rady 

4.1. Do zadań Rady należy: 

▪ Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola.

 ▪ Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

 ▪ Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajaniu potrzeb dzieci. 

▪ Przedstawianie inicjatyw służących rozwojowi przedszkola.

 ▪ Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności wychowawczej i dydaktycznej przedszkola. 

▪ Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców

4.2. Rada Rodziców  nie jest  organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

4.3. Radę Rodziców cechuje:

  • Wzajemny szacunek do siebie i innych 
  • Zaufanie do dyrektora placówki w jego decyzjach w zakresie kompetencji oraz do rady pedagogicznej przedszkola
  • Otwartość , komunikatywność, przestrzeganie ustalonych zasad współpracy 
  • Znajomość zasad i metod pracy w przedszkolu zarówno wychowawczych, opiekuńczych jak i dydaktycznych 

4.4. Rada Rodziców nie wchodzi w kompetencje Organu prowadzącego i Dyrektora przedszkola, które są określone w Statucie Przedszkola

4.5  Sprawy personalnej obsady kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz sprawy finansowe i administracyjne  nie wchodzą w zakres kompetencji Rady.

5.Kompetencje Rady: 

5.1. Rada Rodziców uchwala: 

▪ regulamin Rady Rodziców

 ▪ plan działania 

5.2. Rada Rodziców opiniuje: 

▪ zestaw programów wychowania przedszkolnego

 ▪ pracę nauczyciela ( na wniosek Dyrektora )

 5.3. Rada Rodziców wnioskuje: 

▪ do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola 

III. Skład, struktura, tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców. 

1. Członków Rady Rodziców wybiera się spośród ogółu rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami na początku roku szkolnego.

 2. Spośród rodziców wybranych do Rady  wybiera się w tajnym głosowaniu przedstawiciela do Zarządu Rady Rodziców.

 3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

 ▪ indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady, 

▪ propozycji członków Rady Rodziców. 

4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

 ▪ złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

 ▪ odwołania na wniosek rodziców, członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 5. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. 

6. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.

 7. Działalnością rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem.

 8. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, Rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy Rady. 

9. W skład Prezydium wchodzą: 

▪ Przewodniczący

 ▪ Sekretarz

 ▪ Skarbnik 

10.Rada Rodziców posiada członków Rady, którzy są  przedstawicielami rodziców grup wychowawczych w przedszkolu. 

11.Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

 IV. Prawa i obowiązki Prezydium i członków Rady.

1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest: 

1.1 Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców. 

1.2 Opracowanie projektu planu pracy na jeden rok szkolny

 1.3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy. 

1.4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.

 1.5. Kierowanie działalnością związaną z dobrowolnym finansowaniem okazjonalnych uroczystości i spotkań w Przedszkolu.

 1.6. Przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola. 

1.7. Reprezentowanie Rady wobec Dyrektora Przedszkola oraz ogółu rodziców na zewnątrz.

 1.8. Przedstawianie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej. 

2.Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:

2. 1. Czuwanie nad właściwym finansowaniem zajęć dodatkowych. 

2.2. Zbieranie funduszy pochodzących ze składek rodziców od członków Rady, którzy są jednocześnie  przedstawicielami rodziców dzieci z poszczególnych oddziałów przedszkolnych . 

2.3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wpływów i wydatków.

3.Zadaniem Sekretarza Rady jest: 

3.1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Prezydium Rady

3. 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady

4.Zadaniem członków Rady jest:

4.1. Bieżąca współpraca z rodzicami  dzieci z poszczególnych grup wychowawczych, których członkowie są przedstawicielami 

4.2. Wymiana informacji i bieżąca  komunikacja 

4.3. Zbieranie i przekazywanie Skarbnikowi środków finansowych od rodziców z poszczególnych grup 

4.4.Rozliczenie się z zebranych pieniędzy

V. Zasady innej działalności Rady Rodziców.

1 Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ustalonych na posiedzeniu Rady. 

2. Wpływy z dobrowolnych wpłat na postanowione przez Radę cele zbierane są i dokumentowane na listach zbiorczych poszczególnych grup.

VI. Postanowienia końcowe. 

1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną oraz dyrektorem, który jest jednocześnie organem prowadzącym przedszkole

 2. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu rady.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

 4. Zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. 

5. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu / z głosem doradczym / Dyrektora przedszkola oraz  inne  osoby . 

6. Zebrania Rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki. 

VII. Zmiany Regulaminu

 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały

 2. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.