LOGO

Zasady funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Do końca września Dyrektor zawiadamia Rodziców / Opiekunów o dniach wolnych. Za dni wolne nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 2. Przedszkole jest czynne od godziny 7.30 do godziny 16.00.
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci od 2,5 do 6 lat ( dzieci z orzeczeniem do 9 lat jeśli jest odroczony obowiązek szkolny).
 4. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 5. Jeżeli w sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień) i w okresie ferii szkolnych wystąpi zmniejszenie frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup, jak również czasowe zamknięcie placówki, ustalonej przez osobę prowadzącą Przedszkole.
 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora Przedszkola do dnia 30 kwietnia.
 7. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności: czas pracy Przedszkola, liczbę pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę dzieci, liczbę oddziałów, terminy przerw w pracy Przedszkola.
 8. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
 9. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć – 5 godzin podstawy programowej – prowadzonych w Przedszkolu.
 10. W szczególnych przypadkach Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona, może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 11. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
 12. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają taką wolę (w zwykłej pisemnej formie oświadczenia).
 13. Dzieci w ramach podstawy programowej uczęszczają na zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 14. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieka nauczyciela prowadzącego grupę.
 15. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, niektóre darmowe (w cenie czesnego) bądź opłacane przez rodziców.
 16. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi 3 – 4 – letnimi około 15 minut,
  • z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut.
 17. W ramach zajęć dodatkowych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:
  teatrzyki, koncerty, wycieczki, inne imprezy organizowane przez Przedszkole.Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi Rodziców Dyrektor Przedszkola.
 18. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 19. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie w ramach trzech posiłków, za które płacą rodzice.
 20. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola.
 21. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców z dokonywania opłaty stałej.
 22. Opłata stała uiszczana jest przez 12 miesięcy w ciągu roku.